ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-1
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-2
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-3
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-4
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-5

ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਉਪਕਰਨ-1
ਉਪਕਰਣ-2
ਉਪਕਰਣ-3
ਉਪਕਰਣ-4

ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ

rd-1
rd-2
rd-3
rd-4
rd-5